https://www.luzhuchurch.com/cn/custom_132046.html 20240317(日)路竹教会主日礼拜 献唱 展开清晨的翅膀 by学青团契 20240317(日)路竹教会主日礼拜 献唱 展开清晨的翅膀 by学青团契  
https://www.luzhuchurch.com/cn/ 财团法人台湾基督长老教会路竹教会
首页 影音专区 献诗 20240317(日)路竹教会主日礼拜 献唱 展开清晨的翅膀 by学青团契